Udostępnij:

Certyfikat Global G.A.P.  jest odpowiedzią na rosnące wymagania konsumentów. Nadrzędnym celem systemu Global G.A.P.  jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji żywności w gospodarstwie. Zadanie to jest realizowane przez gospodarowanie w sposób zrównoważony, zgodny z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.Produkty, które objęte są nim objęte powinny spełniać następujące elementy, będące jednocześnie przedmiotem audytu:

  • Identyfikowalność polega na możliwości prześledzenia całego cyklu produkcyjnego  –  od nasion/sadzonek/podkładek aż do końcowego odbiorcy.
  • Nawozy są stosowane w optymalnych terminach, w oparciu o analizy gleby oraz zapotrzebowanie roślin na składniki odżywcze. Są przechowywane w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia wód gruntowych.
  • Stosowania Zasad Integrowanej Ochrony Roślin, polegające na korzystaniu z różnych (nie tylko chemicznych) sposobów zapobiegania oraz zwalczania organizmów szkodliwych. Jeśli chemiczne środki ochrony roślin są stosowane, to istotne jest przestrzeganie krajowych regulacji prawnych oraz prowadzenie kompleksowych zapisów odnośnie stosowania.
  • Jakość produktu potwierdzają m. in. analizy pozostałości środków ochrony roślin, które powinny być wykonane przez kompetentne laboratorium.
  • Jeśli w gospodarstwie stosowana jest fumigacja lub obróbka pozbiorcza, to wymagane są kompletne zapisy na temat wymienionych działań oraz spełnianie wymogów prawnych.
  • Jakość wody – woda stosowana do nawadniania, fertygacji, czy też mycia zebranych produktów, musi spełniać określone wymagania jakościowe.
  • Bezpieczeństwo pracowników – standard Global G.A.P. zapewnia również bezpieczeństwo pracownikom na wszystkich etapach powstawania produktu m.in. poprzez:  niezbędne szkolenia, przekazanie wiedzy na temat pierwszej pomocy, stosowanie odzieży ochronnej, dostęp do wody, toalet oraz apteczek pierwszej pomocy.
  • Dbałość o otoczenie – zadaniem producenta jest także świadome działanie, mające na celu zagospodarowanie odpadów i zanieczyszczeń oraz ochronę środowiska.
  • Dokumentacja – system Global G.A.P. wymaga prowadzenia dokumentacji związanej z wytwarzaniem produktu (procedury, zapisy, rejestry, analizy ryzyka).
Toggle Navigation